Tytuł projektu:
Utrzymanie płynności finansowej oraz bieżącej działalności firmy ELMAR Sp. z o.o. w dobie kryzysu spowodowanego epidemią COVID-19

Nazwa beneficjenta: ELMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś Priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Okres realizacji: od 01/08/2020 do 31/10/2020

Krótki opis projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Zakładane efekty, główne korzyści: Celem projektu jest utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w okresie 3 miesięcy. Realizacja projektu ma na celu zapobieganie skutkom kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 w firmie ELMAR Sp. z o.o.

Wartość projektu: 252 664,47 PLN

Finansowanie:
252 664,47PLN – płatność ze środków europejskich