GRALIŚMY RAZEM DLA WOŚP

31.01.2023
Blog

GRALIŚMY RAZEM!!!   Za nami 31 finał WOŚP! Po takiej nie­dzieli, w sercu jesz­cze długo będzie nam grała orkie­stra! Z jakim prze­ciw­ni­kiem chcemy się zmie­rzyć w tym roku? SEPSA, to zespół obja­wów wywo­ła­nych przez nie­kon­tro­lo­waną, gwał­towną reak­cję orga­ni­zmu na zaka­że­nie. W prze­biegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do nie­wy­dol­no­ści wie­lo­na­rzą­do­wej, wstrząsu i śmierci. Groźny prze­ciw­nik, ale dla tylu dobrych serc to żadna prze­szkoda. Zaglą­da­jąc na ofi­cjalną stronę WOŚP na kon­cie znaj­duje się już  22 625 503 zł a dekla­ro­wana kwota to 154 606 764  zł. Sztab gminy Zawonia zebrał do tej pory aż 68 000 zł, nie jest to jednak ostateczna kwota. Zarząd firmy Elmar® rów­nież doło­żył swoją cegiełkę do lote­rii fan­to­wej. Cie­szymy się ze zli­cy­to­wa­nych kwot … w końcu „raz do roku wiel­kie gra­nie, wiel­kie gra­nie w poma­ga­nie” – takie akcje dodają nam skrzy­deł. Bar­dzo dzię­ku­jemy także Wolon­ta­riu­szom z naszej firmy, któ­rzy brali udział w tym wyda­rze­niu, jak zawsze, po cichutku ale zna­czą­co…

Cudowny dzień nad całym naszym krajem, uśmiechniętym krajem uśmiechniętych ludzi. Odepchnęliśmy od siebie focha, byliśmy empatyczni, tuliliśmy się, dzieliliśmy uśmiechem, a na samym końcu powiedzieliśmy, że wstępnie na naszym koncie jest 154 mln 606 tys. 764 zł

Jurek Owsiak